نظرسنجي هفتگی کانون

تاثیر برنامه های مذهبی کانون را در افزایش سطح معرفتی خود چگونه می بینید؟